Olferts Venner

Olferts Venners historie

Velkommen til Olferts Venners hjemmeside.

Vi vil her fortælle lidt om os selv.

Foreningen er stiftet den 16. september 2009 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

Foreningens formål er, at udbrede og fremme interessen for musikarrangementer og andre kulturelle tiltag samt skabe socialt samvær til gavn for lokalområdet.

Foreningen kan samarbejde med andre beslægtede foreninger.

Foreningen er upolitisk.

Hvorfor navnet Olferts Venner ?

Olferts Venner startede oprindeligt i 1970-71 af en musikgruppe ved navn ’A Priori’ bestående af Morten Søndergaard, Orla Nielsen, Chresten Færgemand og Poul Andersen.

’A Priori’ var husorkester i den musikklub Chresten og Morten havde startet på samme tid ved navn Olferts Venner.
Musikklubben fik navnet Olferts Venner.
Den havde til huse på Hotel Nørherredhus.
Man sang på dansk, og der var en del sange om Olfert, gruppens imaginære ven, som kom ud for lidt af hvert.

Da vi så puslede med ideen om at starte “et eller andet” kom vi på navnet Olferts Venner. Flere af os kunne huske tilbage til 70’erne da vi lå på madrasser på gulvene og rygning var tilladt. Så var der dømt råhygge.

 

Vedtægter 2024

Olferts Venner

Vedtægter

§1                  Navn og Hjemsted

Foreningens navn er ”Olferts Venner”, herefter omtalt som foreningen.

Foreningen er stiftet den 16. september 2009 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

§2                  Formål

Foreningens formål er at udbrede og fremme interessen for musikarrangementer og andre kulturelle tiltag samt skabe socialt samvær til gavn for lokalområdet.

Foreningen kan samarbejde med andre beslægtede foreninger.

Foreningen er upolitisk.

§3                  Foreningens struktur og Bestyrelse

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Afgår et bestyrelsesmedlem er den øvrige bestyrelse beslutningsdygtig indtil nyt bestyrelsesmedlem er fundet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen er fremmødt.

Forslag er vedtaget når mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der skrives referat af bestyrelsesmøder og beslutningsgrundlag.

Bestyrelsen består af:

                      Formand / Arrangementsansvarlig

                      Sekretær

                      Menige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen udpeger ekstern kasserer.

Bestyrelsen udpeger ekstern revisor.

§4                  Generalforsamling og ekstraordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling afholdes én gang om året så snart årsregnskabet er modtaget retur fra revisor.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel på mail til bestyrelsen samt til de frivillige medhjælpere der er tilknyttet på tidspunktet.

Generalforsamlingen skal ledes af en valgt dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Alle eventuelle afstemninger sker ved simpelt flertal.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

                      1 Valg af dirigent

                      2 Valg af referent

                      3 Formandens beretning

                      4 Fremlæggelse af regnskab

                      5 Valg til bestyrelse

                      6 Behandling af indkomne forslag

                      Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

                      7 Eventuelt

Der skrives referat fra generalforsamlingen.

Referatet skal underskrives af bestyrelsen og indsættes opbevares hos Formanden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 3 af bestyrelsen forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme gældende regler som ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget.

§5                  Regnskab

Regnskabsårets periode er 1. januar til 31. december.

Enhver udgift eller forpligtelse skal være godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet er godkendt af ekstern revisor.

Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen og revisoren og opbevares hos Formanden.

Foreningens midler kan alene anvendes efter foreningens formål, hvilket også gælder eventuelle overskud.

§6                  Forretningsorden

Bestyrelsen har udarbejdet en general forretningsorden.

§7                  Ændringer af forretningsorden

Bestyrelsen kan til enhver tid ændre i foreningens forretningsorden.

Forslag er vedtaget når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

§8                  Foreningens ophør

Foreningens opløsning kræver at mindst 3 af bestyrelsesmedlemmer stemmer for på generalforsamlingen.

Beslutningen skal bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling som skal afholdes senest en måned efter generalforsamlingen.

Af indkaldelsen skal det klart fremgå at det er om foreningens opløsning.

Ved foreningens ophør eller ophævelse skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i foreningens hjemkommune inden udlodning kan finde sted.

Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen i Nordborg den 9. april 2024.

 

Olferts VennerPøl Nørregade 16430 Nordborg 61311317 olfertsvenner@gmail.com